Mgr Dorota Chromicka

 

 

 

 

Kontakt: dorota[at]chromicka.eu

Nr ORCID: 0000-0003-4591-9566

Pokój: 1756

Dyżur dydaktyczny (MS TEAMS):

URLOP

 

 

 

 

Biogram:

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2007 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW na stanowisku asystenta. Od 2009 r. zatrudniona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku starszego asystenta sędziego. Uczestniczyła w projekcie badawczo rozwojowym realizowanym na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Graduate of law at the Faculty of Law and Administration at Cardinal Stefan Wyszynski University. Since 2007 assistant at the Department of Informatics Law. Since 2009 judge assistant at the Supreme Administrative Court. Participated in development research project implemented for state security and defense: „Openness regulation model and its limitation in democratic state of law” cofunded by the National Centre for Research and Development

Prowadzone zajęcia (2020/21):

URLOP

Zainteresowania badawcze: 

Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, dostęp do informacji publicznej, informatyzacja państwa ze szczególnym uwzględnieniem procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej.

Publikacje:

Struktura regulacji ochrony informacji niejawnych [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom VI, Struktura Tajemnic, Wyd. 2, A. Gryszczyńska (red.), G. Szpor (red. naukowy), Warszawa 2016, s. 233-259

Tajemnica funkcjonariusza ABW i AW; Tajemnica funkcjonariusza CBA, Tajemnica funkcjonariusza Policji; Tajemnica funkcjonariusza SKW i SWW; Tajemnica funkcjonariusza Służby Więziennej; Tajemnica funkcjonariusza Straży Pożarnej; Tajemnica funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej; Tajemnica informacji niejawnych; Tajemnica quasi-informacji niejawnych; Tajemnica strażnika gminnego; Tajemnica żołnierzy i żołnierzy zawodowych [w:] Leksykon tajemnic, (red.) Grażyna Szpor, (red.) Agnieszka Gryszczyńska, Warszawa 2016, s. 53-56; 56-58; 58-62; 62-64; 65-67; 67-68; 68-71; 75-81; 207-209; 252-253; 312-315

Metodyka pracy w sądach administracyjnych, Roman Hauser (red.), Janusz Drachal (red.), Warszawa 2015, s. 175 – 179, 191 – 207, 208 – 228, 228 – 240, 274 – 320, 507 – 525, 577 – 602, 620 – 633, 659 – 695, 808 – 830, 879 – 893, 991 - 1025

Legal limitations in public access to spatial data stemming from the need to protect classified information concerning closed areas [w:] Access to spatial data and its limitations. Legal aspects, A. Gryszczyńska (red.), G. Szpor (red.), Zagreb Croatia 2015, s. 68 - 80

Regulacja prawna wybranych tajemnic związanych ze służbą, Monitor Prawniczy 6/2015, s. 318 – 328

Ochrona informacji niejawnych w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] G. Szpor (red. naukowy), Jawność i jej ograniczenia, tom IV, Znaczenie orzecznictwa, M. Jaśkowska (red.), G. Szpor (red. naukowy), Warszawa 2014, s. 21- 42

Tajemnice publicznoprawne zawodów prawniczych w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Jawność i jej ograniczenia, tom IV, Znaczenie orzecznictwa, M. Jaśkowska (red.), G. Szpor (red. naukowy), Warszawa 2014, s. 71 - 88

Dokumentacja elektroniczna w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] D. Chromicka, D. Descours, A. Kaucz, M. Madejczyk, E. Perłakowska, B. Pękalski, K. Schmidt, G. Szpor (red.), Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, Wyd. LEX, Warszawa 2013, s. 191 - 208

Pojęcie interesu prawnego w orzecznictwie NSA z zakresu prawa własności przemysłowej, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4/2013, s. 84-93

Regulation on geographic information systems in Polish administrative jurisdiction [w:] GIS for Geoscientists, Red. R. Źróbek, D. Kereković, Zagreb 2012, s. 237-242

Sprawozdanie z forum dyskusyjnego „Przyszłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich”, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka, 2/2012, s. 205-233

Nadzór nad gminną działalnością legislacyjną wykonywany przez wojewodę w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, Red. M. Stahl, Z. Duniewska, Warszawa 2012 r., s. 594 - 606

Problematyka udostępniania aktów prawnych i orzeczeń w Internecie, Kwartalnik Prawa Publicznego, 2/2012 s. 127-140

Udostępnianie informacji publicznej - elektroniczny wniosek i stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, G. Szpor (red.), W. R. Wiewiórowski, Warszawa 2012, s. 257-265

Ochrona danych osobowych w prawie pracy w orzecznictwie sądów administracyjnych, D. Chromicka, J.P. Tarno [w:] Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, T. Wyka (red.), A. Nerka, Warszawa 2012, s. 27-41

Wybrane problemy ochrony danych osobowych użytkowników portali społecznościowych [w:] J. Misztal-Konecka, G. Tylec (red.) Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Lublin 2012 r., s. 55-66

Anonimizacja orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego dostępnego w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych [w:] Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, G. Szpor (red.), 2011 r., s. 115-125

Znaczenie nowelizacji ustawy o informatyzacji dla postępowania przed sądami administracyjnymi, Zeszyty Prawnicze UKSW, nr 9.2 z 2009 r., s. 213-229

Instrukcje kancelaryjne w e-administracji [w:] Prawne problemy informatyzacji administracji, G. Szpor (red.), 2008 r., s. 213-229

Dokumenty elektroniczne w urzędzie – zastosowanie obowiązujących przepisów do instrukcji kancelaryjnej część II, Elektroniczna Administracja, nr 6 z 2008 r., s. 57-65

Dokumenty elektroniczne w urzędzie – zastosowanie obowiązujących przepisów do instrukcji kancelaryjnej część I, Elektroniczna Administracja, nr 5 z 2008 r., s. 45-56

Aneks. Dane identyfikujące w rejestrach publicznych w Polsce [w:] G. Szpor i inni, Diagnoza barier technologiczno-prawnych w zakresie informatyzacji lokalnej i regionalnej administracji samorządowej i ich wpływ na zdolność wykonywania zadań publicznych oraz rekomendacje rozwiązań prawnych i technologicznych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 2008 r., s. 52-63

Sprawozdanie z konferencji Założenia reformy prawa w zakresie geoinformacji, G. Szpor, A. Gryszczyńska, D. Chromicka, Przegląd Geodezyjny nr 5 z 2007 r., s. 18-20

Nagrody:

2012. Pierwsze miejsce na VI. Letnich Warsztatach Doktoranckich pt. "Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych”.